Hóa chất

25_Years_of_Jaguar_R_Performance_Cars_(8837123427)

Hóa chất

Sản phẩm

Đa dạng và Có Thể Đáp ứng Nhiều Lĩnh Vực

Các chất hóa học tồn tại dưới dạng rắn, lỏng, khí hoặc plasma. Trạng thái vật lý sẽ thay đổi tùy theo nhiệt độ và áp suất.

  • MEA
  • DEA
  • TEA
  • EG
  • DEG
  • TEG
  • TalloAmine
  • Talc Powder
  • Soda Ash
  • PEG

Ứng dụng

Group 3 Copy
Group 5 Copy
Group 5
Group 5 Copy 3
Group 3
Group 3